آهنگهای پاپ

پنجشنبه ٢۱ مهر ،۱۳۸٤
برای اوست که زنده ام - پاواروتی

تقديم به بهناز خانم گل

می دانی.....از لحظه ای که او را دیدم...گویی تنها برای اوست که زندگی می کنم.........به خاطر نمی آورم چگونه........اما می دانم که به درونم راه یافت و همانجا ماند............برای اوست که زندگی میکنم...........هم او که روحم را با قدرت متاثر می سازد.........برای اوست که زندگی میکنم.........و این باری بر دوشم نیست...................................

همواره برای اوست که زندگی میکنم............او که مرا رنج می دهد.......و او که لطیف و مهربان است.......او که از ورای عشق در آسمان اتاقمان رنگین کمانی رسم می کند............او موسیقی است و برخی روزها که قلبم از درد سنگین می شود تنها یاریگری است که به فریادم می رسد.........الهه ای است که ما را دعوت می کند........همیشه در من زنده است.......با اوست که مرگ فرسنگها دور می گردد..........و من برای اوست که زندگی میکنم.............روز به روز برای اوست که زندگی میکنم...........آن هنگام که عهد و پیمانش را در درونم کشف نمودم..........زیباترین داستان عاشقانه من رقم زده شد.......و او چون انفجاری است که هرگز آسیب نمی رساند..........................

برای اوست که زنده ام.....می دانم که مرا آواره شهرها نموده است........می دانم که کمی زجر خواهد کشید...........اما خوشحالم که به خاطرش زنده ام..........................بدون او از دست رفته ام...........تنها برای او زنده ام.........در غم هایم او را صدا می زنم........در پیچش صدایم برای اوست که زنده ام...........صدایی که اوج می گیرد و عشق می زاید......................................برای اوست که زنده ام.........هیچ چیز دیگری ندارم..........و چه بسیار کسان دیگری را می بینم که بر چهره این پیام را دارند..........برای اوست که زنده ام.........................................

برای اوست که زندگی میکنم.......چه در یک شاه نشین و چه مقابل یک دیوار......و چه در هجوم فرداها...........می دانم که زنده خواهم ماند.....همچون یک باطل.........اما بازیگر اصلی همواره او باقی خواهد ماند..........................................

برای اوست که زنده ام........چرا که راه دیگری پیش رویم نیست.......چرا که موسیقی آن چیزی است که هرگز ترکش نکردم...........او موسیقی است............او بال پرواز دارد........او کلید آسمان است و درهای آفتاب را به رویمان می گشاید........برای اوست که زنده ام........برای اوست که زنده ام..........برای موسیقی.....برای اوست که زنده ام........او که یکتاست........برای اوست که زنده ام........برای اوست که زنده ام........

(vivo per lei from pavarotti)

تبلیغات رایگان برای حرفه شما