آهنگهای پاپ

شنبه ٩ مهر ،۱۳۸٤
چی کار می کردين؟

 

شما اگه که يه بلاگ داشتين ...

بهش دلبسته بودين...

از نوشتن توش لذت می بردين ...توش دوست های زيادی پيدا کرده بودين ...

کسانی که بی واسطه حضور با دلهاشون آشنا شده بودين و...

و شما رو يهويی می فرستادن به جايی که دوست نداريد

 و  علاوه بر اون از چيز هايی که دوست داريدمثل بلاگتون  دور می افتادين ...

چی کار می کردين ؟

" فراموش نکنيد که گاهی توقف لازم است ٬ وگرنه پاهايمان مجروح و ذهنمان را منحرف می شود و خستگی توان جستجومان را می گيرد.

در سنت دانشگاهی به ازای هر هفت سال کار استاد بايد يک سال دور از فضای دانشگاهی باشد .

در روزگاران گذشته کشاورزان زمينشان را به هفت قطعه تقسيم و هر سال يکی از اين قطعات را بدون کاشت رها می کردند

کسی که با اراده آزاد خود توقف نکند سرانجام توسط زندگی فلج خواهد شد .

در زندگی همانند همه چيز و بيش از هر چيز  عمل و سکون به يک اندازه اهميت دارند ."

برگرفته از  کتاب دومين مکتوب

نوشته پائولو کوئليو

تبلیغات رایگان برای حرفه شما