آهنگهای پاپ

سه‌شنبه ۱٥ شهریور ،۱۳۸٤
دايدو - اينجا با من

اين ترجمه از يکی از ترانه هایDido  است

 Gravatar وقتی که رفتی من چیزی نشنیدم............

 متعجبم که چطور هنوز اینجا هستم..........

 و من نمی خواهم که چیزی را حرکت دهم.........

 چون ممکن است که خاطراتم را تغییر دهد...............

 آه، من هستم،من چه هستم...................

 من انجام می دهم آنچه را که می خوام............

 اما من نمی توانم...... این را مخفی کنم که ....................

 من نمی خواهم بروم.........

 من نمی خواهم بخوابم............

 من نمی تونم نفس بکشم................

 تا وقتی که تو اینجا در کنارم نباشی...................

 و من نمی خواهم بیرون بروم...........

 من نمی تونم مخفی کنم............من نمی تونم زنده باشم................

 تا وقتی که تو اینجا در کنارم نباشی............................................. .

 من نمی خواهم با دوستانم حرف بزنم....................

 چون ممکن است من رو از این رویا بیرون بیاورد.............

 و من نمی تونم ترک کنم این تخت رو............

 چون ممکنه که فراموش کنم همه  آن چیزها را..............

 

(here with me From Dido-female singer in UK)

تبلیغات رایگان برای حرفه شما