آهنگهای پاپ

سه‌شنبه ٢٢ بهمن ،۱۳۸٧
هو الحکیم

مراقب افکارت باش.....................آنها به گفتار تبدیل میشوند

مراقب گفتارت باش....................آنها به کردار تبدیل می شوند

مراقب کردارت باش....................آنها به عادت تبدیل می شوند

مراقب عاداتت باش...................آنها به شخصیتت تبدیل می شوند

مراقب شخصیتت باش..............آنها سرنوشت خواهد شد

تبلیغات رایگان برای حرفه شما