آهنگهای پاپ

سه‌شنبه ٢٠ آذر ،۱۳۸٦
ای خانه پرستان!!!

ای قوم به حج رفته ........................کجائید کجائید؟

معشوق همین جاست....................بیایید بیایید

معشوق تو همسایه و دیوار به دیوار

در وادی سرگشته شما در چه هوایید؟

آنها که به سر در طلب کعبه دویدند

چون عاقبت الامر به مقصود رسیدند

رفتند در آن خانه که بینند خدا را

بسیار بجستند خدا را و ندیدند

چون معتکف خانه شدند از سر تکلیف

ناگاه خطابی هم از آن خانه شنیدند

ای خانه پرستان چه پرستید گل و سنگ

آن خانه پرستید که پاکان طلبیدند

تبلیغات رایگان برای حرفه شما